การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2556

เช้าวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาดำเนินกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่มาแทนประธานนักเรียนคนปัจจุบัน(ม.6)ที่จะหมดวาระ ซึ่งกิจกรรมนี้โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการเลือกจังหวัดเลยในการอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเสียงแบบใหม่(อิเลคทรอนิคส์)มาให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและเป็นการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้เกิดการเรียนรู้แก่นักเรียน กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่หัวใจประชาธิปไตยในวันข้างหน้า

 

 

 

Visitors: 659,484