หลักสูตร

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา พุทธศักราช 2553
ตามหลักสูตรแกนแกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555

 

 

 

 โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา พุทธศักราช 2553

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555

 

 

 Visitors: 655,890