เป้าประสงค์

ให้นักเรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวสู่อาเซียน  ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถบริการได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง ยึดหลักเศษฐกิจพอเพียง

Visitors: 663,262