เป้าประสงค์

1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ

4.มีสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5.มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ  ObecQA

6.มีภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข็มแข็ง

 

Visitors: 756,514