เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดยใช้เทคนิค CIPP Model

นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผูู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ download file 

 

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดัีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

ผู้วิจัย นายอุเทณร์ ขันติยู 

download file 

Visitors: 892,424