จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียนแบ่งตามระดับชั้น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม. 1  82 103  185 
ม. 2  104 99  203 
ม. 3 72  99  171 
รวม ม.ต้น 258  301  559 
ม. 4 61  120  181 
ม. 5  56 99  155 
ม. 6 64  122  186 
รวม ม.ปลาย 181  341 522 
รวมทั้งสิ้น 439  642  1,081 

                                                

                                                                                 

แยกประเภทตามห้องเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 21 18 39
ม.1/2 16 19 35
ม.1/3 19 18 37
ม.1/4 19 18 37
ม.1/5 7 30 37
รวม 82 103 185
ม.2/1 24 22 46
ม.2/2 24 13 37
ม.2/3 20 23 43
ม.2/4 23 18 41
ม.2/5 13 23 36
รวม 104 99 203
ม.3/1 21 21 42
ม.3/2 16 29 45
ม.3/3 23 18 41
ม.3/4 12 31 43
       
รวม 72 99 171
รวม ม.ต้น
258 301 559
ม.4/1 12 32 44
ม.4/2 15 27 42
ม.4/3 7 26 33
ม.4/4 21 11 32
ม.4/5 6 24 30
       
รวม 61 120 181
ม.5/1 11 22 33
ม.5/2 4 25 29
ม.5/3 11 21 32
ม.5/4 27 13 40
ม.5/5 3 18 21
       
รวม 56 99 155
ม.6/1 11 24 35
ม.6/2 11 28 39
ม.6/3 7 30 37
ม.6/4 17 14 31
ม.6/5 14 8 22
ม.6/6 4 18 22
รวม 181 341 522
รวม ม.ปลาย
234
410
643
รวมทั้งสิ้น
439 642 1,081

                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่  02  กุมภาพันธ์  2559

Visitors: 838,806