พันธกิจ(Mission)

1.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ

4.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

5.พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ ObecQA

6.สร้างภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข็มแข็ง

Visitors: 756,514