กลยุทธิ์ (Strategy)

1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรัยนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ

Visitors: 757,140