รู้จักโรงเรียน

มารู้จักโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาของเรากันหน่อยนะคะ

 • 01.jpg
  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่ง...

 • 374422_623666500991316_317976878_n.jpg
  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล

 • 793417.jpg
  ให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวสู่อาเซียน ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริการได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง...

 • 8080_444093158948652_2141024764_n.jpg
  อัตลักษณ์โรงเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีสุนทรียภาพ เอกลักษณ์สถานศึกษามีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม วิสัยทัศน์ (Vision) " โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตาม...

 • IMG_2770.JPG
  ตราโรงเรียน สีประจำโรงเรียน สีแสด หมายถึง ความสว่าง ความรุ่งโรจน์ทางด้านความรู้ สติปัญญาสีดำ หมายถึง ความหนักแน่น ความสุขุมทางอารมณ์สีแสด-ดำ หมายถึง ความรุ่งโรจน์ทางสติปัญญาอั...

Visitors: 662,737