ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวรพจน์  ฟอกสันเที๊ยะ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และนายฉลอง บาลลา เป็นผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดเลยเพื่อเริ่มก่อตั้ง  โดยครั้งแรกที่เริ่มก่อตั้งนั้น มีนายสายเดิร บุญตรา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงคานมารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นเวลา 24 วัน จากนั้นทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้

        พ.ศ.2521-2533 นายฉลอง บาลลา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ
        พ.ศ.2533-2538 นายภิญโญ รอดความทุกข์
        พ.ศ.2539-2541 นายโกศล บุญไชย
        พ.ศ.2541-2543 นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์
        พ.ศ.2543-2547 นายผดุงเดช จันทรากุลนนท์
        พ.ศ.2547-2553 นายยงยุทธ ทิพรส
        พ.ศ.2554-ปัจจุบัน นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต


       ป้จจุบันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมยมศึกษา เขต 19 เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6


 • 374422_623666500991316_317976878_n.jpg
  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จัดการเรียนการตามแนวมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน ปี 2563

 • crop-1375112022367.png
  1.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 2.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.พัฒนาครูและบุคลากร...

 • 793417.jpg
  1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 2.นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ 4.มีส...

 • crop-1354015124331.png
  1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรัยนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 2.พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภาย...

 • 8080_444093158948652_2141024764_n.jpg
  อัตลักษณ์โรงเรียนใฝ่รู้ไอซีที มีจิตอาสา ยิ้มง่าย เอกลักษณ์สถานศึกษาโรงเรียนสร้างสุข ไอซีทีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์กรการทำงานเป็นทีม ค่านิยม(Value)มุ่งความสำเร็จ มีความสามัคคี เป็นกั...

 • IMG_2770.JPG
  ตราโรงเรียน สีประจำโรงเรียน สีแสด หมายถึง ความสว่าง ความรุ่งโรจน์ทางด้านความรู้ สติปัญญาสีดำ หมายถึง ความหนักแน่น ความสุขุมทางอารมณ์สีแสด-ดำ หมายถึง ความรุ่งโรจน์ทางสติปัญญาอั...

Visitors: 756,514