อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และมีสุนทรียภาพ


เอกลักษณ์สถานศึกษา
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

" โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล  และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล"

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
2. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงออกตามความสามารถ
3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคน
และคุณภาพการศึกษา


เป้าประสงค์ (Objective point)

ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้

 

นโยบายโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นและให้ผู้เรียนจบหลักสูตร
3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามศักยภาพ
5. ส่งเสริม ให้มีการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6. ส่งเสริมครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
8. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานภายใต้หลักธรรมภิบาล
9. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

1. ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ
2. ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและกตัญญูกตเวที
3. ผู้เรียนมีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว
4. ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
5. ผู้เรียนประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม


 • 01.jpg
  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่ง...

 • 374422_623666500991316_317976878_n.jpg
  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล

 • 793417.jpg
  ให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวสู่อาเซียน ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริการได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง...

 • IMG_2770.JPG
  ตราโรงเรียน สีประจำโรงเรียน สีแสด หมายถึง ความสว่าง ความรุ่งโรจน์ทางด้านความรู้ สติปัญญาสีดำ หมายถึง ความหนักแน่น ความสุขุมทางอารมณ์สีแสด-ดำ หมายถึง ความรุ่งโรจน์ทางสติปัญญาอั...

Visitors: 663,259