อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน
ใฝ่รู้ไอซีที  มีจิตอาสา ยิ้มง่าย


เอกลักษณ์สถานศึกษา
โรงเรียนสร้างสุข ไอซีทีสร้างสรรค์

วัฒนธรรมองค์กร 
การทำงานเป็นทีม 

ค่านิยม(Value) 
มุ่งความสำเร็จ  มีความสามัคคี เป็นกัลยาณมิตร


 • 01.jpg
  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่ง...

 • 374422_623666500991316_317976878_n.jpg
  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จัดการเรียนการตามแนวมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน ปี 2563

 • crop-1375112022367.png
  1.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 2.พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์เทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.พัฒนาครูและบุคลากร...

 • 793417.jpg
  1. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 2.นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ 4.มีส...

 • crop-1354015124331.png
  1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรัยนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 2.พัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภาย...

 • IMG_2770.JPG
  ตราโรงเรียน สีประจำโรงเรียน สีแสด หมายถึง ความสว่าง ความรุ่งโรจน์ทางด้านความรู้ สติปัญญาสีดำ หมายถึง ความหนักแน่น ความสุขุมทางอารมณ์สีแสด-ดำ หมายถึง ความรุ่งโรจน์ทางสติปัญญาอั...

Visitors: 757,143