ภาษาไทย

 • หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

  นางจันทร์พร บำรุงราชหิรัณย์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : junporn@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0817299305
 • .

  นางวิภาพรรณ เอกทัตร
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : vipa-phan@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0846837485
 • .

  นางวงเดือน โปทาหนัก
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ :088-5603543
 • .

  นายวีรจักร ศรีคำ
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  อีเมลล์ : weerachuk@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-
 • .

  นางวันเพ็ญ ผิวขม
  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-
 • .

  นางสาวสุชาดา นาหัวนิน
  แหน่ง ครู
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 088-5713134
 • .

  นางวิไลลักษณ์ ดอนอ่อนเบ้า
  แหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-
Visitors: 662,732