อาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่  : อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 

1. อาคารเรียนถาวร                จำนวน  3 หลัง   30 ห้องเรียน 

 1.1 อาคารแบบ 316  ล   จำนวน    1 หลัง

 1.2 อาคารแบบ  318 ป   จำนวน   1 หลัง

 1.3 อาคารแบบ 318  ค   จำนวน   1 หลัง

2. อาคารชั่วคราว                  จำนวน   1 หลัง

      3. อาคารเอนกประสงค์            จำนวน   1 หลัง

4. โีรงฝึกงาน                      จำนวน   2 หลัง

5. โรงอาหาร                       จำนวน   1  หลัง

6. หอประชุม                       จำนวน   1 หลัง

7. บ้านพักครู                       จำนวน   7 หลัง

8. ห้องน้ำห้องส้วมครู-นักเรียน   จำนวน 11 หลัง

Visitors: 728,665