ประกาศสอบราคาอาคาร

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบรายละเอียด ดังนี้
๑. เปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาและติดตั้งฝ้าเพดานห้องปฏิบัติการศิลปะ งบประมาณ ๓๓๑,๙๐๐.๐๐ บาท
๒. ปรับปรุงภายในห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ งบประมาณ ๔๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา งบประมาณ ๒๓๘,๖๐๐.๐๐ บาท

Visitors: 889,400