ประกาศ อบรมค่ายเยาวชนคนดี

โรงเรียนเลยอนุลวิทยา จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา

"ป้องกันการทุจริต" ในโครงการ "ค่ายเยาวชนคนดี"

ผู้เข้ารับการอบรม " คณะกรรมการนักเรียน ชั้น ม.5/3 " ทุกคน

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2556

 ณ หอประชุมสารสนเทศ  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

 

Visitors: 889,769