วิสัยทัศน์

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จัดการเรียนการสอนตรงตามสมรรถนะผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยระบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ภายในปี 2568

Visitors: 889,768