เป้าประสงค์

1.ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการตามสมรรถนะและคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ

3.มีสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ

5.มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ ObecQA

6.มีภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง

Visitors: 889,769