นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปี2557

 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ปี2557

ภาคเรียนที่ 1

 

 

 

 นายคมกฤษ ไพศรีSmile
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ฟิสิกส์

 

 

 

จิรประภา เกรียงไกรEmbarassed
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา คอมพิวเตอร์

 

 

สกุณี อังคณิตLaughing
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา คอมพิวเตอร์

 

ตรีทเศศ ไตรโยธีSurprised
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา คอมพิวเตอร์

พรนิภา สอนกองInnocent
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา ฟิสิกส์

 

เพ็ญประภา นาลาดWink
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา คณิตศาสตร์

 

  หทัยรัตน์ ชารีกันCool
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 ภาคเรียนที่ 2

 

 

สกุณี อังคณิตLaughing
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา คอมพิวเตอร์

 

ตรีทเศศ ไตรโยธีSurprised
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา คอมพิวเตอร์

 

 

พรนิภา สอนกองInnocent
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา ฟิสิกส์


นางสาวนิชนันทน์ แน่นอุดมSurprised

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา ภาษาไทย

 

 

นางสาวพรสุดา พลศักดิ์ขวาKiss

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา ภาษาไทย

 

นายอณุศักดิ์ ตองหว้าน Wink

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา ภาษาไทย

 

 

 

นางสาวสาวิตรี พัฒนแสง Kiss

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา ภาษาไทย

 

นางสาวรจนา อุดมวงษ์Embarassed

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา ภาษาไทย

 

นางสาวเดือนฉาย นาดี Laughing

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา ภาษาไทย

 

 

 

 นายทิวานนท์ บุญเนาTongue Out

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา คณิตศาสตร์

 

  

นางสาวรุ้งนภา สิมสวัสดิ์Tongue Out

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา คณิตศาสตร์

 

นายวรการณ์ อุตถาCool

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 889,404