นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ปี 2556

 

 

 

 นายสุทธิพงษ์  สุวรรณชัย
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา พลศึกษา

 

 

 นายเอกพจน์  ภูสถาน
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา คอมพิวเตอร์

 

นางสาวศรีสุดา  เลิศสพุง
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา คอมพิวเตอร์

นางสาววนิชารี  ผิวจันทร์
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา คอมพิวเตอร์

 

นางสาวกรกมล  คำทองเขียว
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ภาษาอังกฤษ

 

นางสาวศิริลักษณ์  พวงรัตน์
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาววิลักษณา  พื้นดอนเค็ง
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ภาษาอังกฤษ

 

นายชัชกร  คำหาญพล

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ศิลปศึกษา

 

นางสาวมัลลิกา  เกษทองมา

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ศิลปศึกษา

นางสาวอภิญญา  เพือดสิงห์

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ฟิสิกส์

 

นางสาวอรวรรณ  ทีแสงแดง
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา เคมี

 

นางสาววราภรณ์  ชำนิงาน
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา เคมี

 

 

ายณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา เคมี

 

 

นางสาวอภิญญา สุขปื้อ
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ภาษาไทย

 

 

 

นางสาวพนิดา ถาหล้า

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ภาษาไทย

 

นางสาวสุพัตตรา ภูจอมเดือน
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ภาษาไทย

 

 

 

 

 นางสาวดวงสุดา ภูเมฆ

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชา คณิตศาสตร์

 

 

 

นางสาวศิริลักษณ์ ชัยสงคราม 

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 วิชา คณิตศาสตร์

 

 นางสาวพิไลลักษณ์ คำแพง

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

  วิชา ภาษาไทย

 

 

 นางสาวกาญจนา  จันทร์จักร์  

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชา สังคมศึกษา

 

 

 

 นางสาวสุกัญญา  จำเริญดี

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชา สังคมศึกษา

 

 

 

 นางสาวจันทร์ธิมา  ชัยวิชา

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชา สังคมศึกษา

  

 

 

 นางสาวกมลพรรณ  บูรณะติระ

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชา สังคมศึกษา

 

 

 

 นางสาวศิริพร  เสนา

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชา สังคมศึกษา

 

 

นางสาวนฤมล  ยอดหานาม
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ชีววิทยา

 

 

นางสาวสุวรรณ์  จันทะโข
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวเยาวรัตน์  สุนทราวิรัตน์

 ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชา นาฏศิลป์  

 

 

 

   
   

 

Visitors: 882,442