จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียนแบ่งตามระดับชั้น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม. 1 110 109 219
ม. 2 88 104 192
ม. 3 116 124 240
รวม ม.ต้น 314 337 651
ม. 4 67 105 172
ม. 5 75 134 208
ม. 6 92 171 263
รวม ม.ปลาย 234 410 643
รวมทั้งสิ้น 651 643 1,294

                                                

 แยกประเภทตามห้องเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 23 21 44
ม.1/2 28 16 44
ม.1/3 21 23 44
ม.1/4 24 20 44
ม.1/5 14 29 43
รวม 110 109 219
ม.2/1 19 21 40
ม.2/2 28 - 28
ม.2/3 11 30 41
ม.2/4 18 24 42
ม.2/5 12 29 41
รวม 88 104 192
ม.3/1 27 23 50
ม.3/2 42 0 42
ม.3/3 22 28 50
ม.3/4 17 34 51
ม.3/5 8 39 47
รวม 116 124 240
รวม ม.ต้น
314
337
651
ม.4/1 12 22 34
ม.4/2 4 30 34
ม.4/3 11 20 31
ม.4/4 16 14 30
ม.4/5 21 0 21
ม.4/6 3 19 22
รวม 67 105 172
ม.5/1 12 29 41
ม.5/2 11 28 39
ม.5/3 7 31 38
ม.5/4 22 17 38
ม.5/5 19 10 29
ม.5/6 4 19 23
รวม 75 134 208
ม.6/1 16 34 50
ม.6/2 12 40 52
ม.6/3 11 42 53
ม.6/4 21 21 42
ม.6/5 28 11 39
ม.6/6 4 171 27
รวม 92 171 263
รวม ม.ปลาย
234
410
643
รวมทั้งสิ้น
651
643 1,294

                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

Visitors: 849,598