พันธกิจ(Mission)

1.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามฐานสมรรถนะและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะผู้เรียน

3.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภานในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ

5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ  ObesQA

6.สร้างภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเข้มแข็ง

 

Visitors: 889,400