กลยุทธิ์ (Strategy)

1.พัฒนาผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการตามตามฐานสมรรถนะและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามฐายสมรรถนด้วยประบวนการ  Active Learing

3.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

4.ครูและบุคลากรทางการษศึกษามีศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ

5.มีระบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์คุณภาพ ObecQA

 

Visitors: 889,768