แนวทางการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เรื่อง แนวทางการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
1.มาตราการป้ิองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2.ผังอาคารและห้องสอบ
3.แผนผังเส้นทางการรับ-ส่งนักเรียน รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Visitors: 892,421