นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 2565

 • ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

  นางสาวปนัดดา จันพาณิชย์
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา เคมี
  เบอร์โทรศัพท์ : 063-9122386
 • .

  นายชนกันต์ คงเมือง
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ภาษาไทย
  เบอร์โทรศัพท์ : 095-5737780
 • .

  นางสาวพรพรรณ ทานา
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ภาษาไทย
  เบอร์โทรศัพท์ : 096-9683302
 • .

  นางสาวอัญชริกา คำสมุทร
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ภาษาไทย
  เบอร์โทรศัพท์ : 063-0412480
 • .

  นางสาวกานติมา แววศรี
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ภาษาอังกฤษ
  เบอร์โทรศัพท์ : 096-7971340
 • .

  นางสาวปัณฑิตา ทินราช
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ภาษาอังกฤษ
  เบอร์โทรศัพท์ : 095-7459496
 • .

  นางสาวนุชจรี ชำนาญไพร
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา คณิตศาสตร์
  เบอร์โทรศัพท์ : 082-4679845
 • .

  นางสาวสิริยากร กาวน
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ : 061-0694087
 • .

  นางสาวสุวัจณี ยศธสาร
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ : 090-9850918
 • .

  นางสาวจินตนา บุญอาจ
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  เบอร์โทรศัพท์ : 080-7575373
 • .

  นายวรรณพล ชำนาญพล
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา คณิตศาสตร์
  เบอร์โทรศัพท์ : 065-2695205
 • .

  นางสาวอริสราพร วงษ์ชมพู
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา คณิตศาสตร์
  เบอร์โทรศัพท์ : 091-0589591
 • .

  นางสาวปฎิมาภรณ์ ผุยมาตย์
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ชีววิทยา
  เบอร์โทรศัพท์ : 095-1745767
 • .

  นางสาวประภัสสร สีมูลทา
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ชีววิทยา
  เบอร์โทรศัพท์ : 088-6288971
 • .

  นางสาวปาริฉัตร เดชกระจ่าง
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ฟิสิกส์
  เบอร์โทรศัพท์ : 097-9271629
 • .

  นางสาวปิยมาส ตันคำฮอง
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ฟิสิกส์
  เบอร์โทรศัพท์ : 065-1645162
 • .

  นายชณาธร ดีทับ
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ : 063-0524345
 • .

  นายพีรพัฒน์ มูลวงษ์
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ : 086-4838734
 • .

  นายพีระพันธ์ คำพันธุ์
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ : 093-9405969
 • .

  นางสาวอรอุมา สุทธิสอน
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ศิลปศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ : 082-5166942
 • .

  นางสาวอาทิตยา ศรีมงคล
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา ศิลปศึกษา
  เบอร์โทรศัพท์ : 090-2737975
 • .

  นางสาวนาถฤดี โนนก้อม
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา เคมี
  เบอร์โทรศัพท์ : 098-0451452
 • .

  นางสาววรกมล อาจปาสา
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา เคมี
  เบอร์โทรศัพท์ : 084-2615143
 • .

  นางสาวจณิสตา ธรรมชัย
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา อุตสาหกรรมศิลป์
  เบอร์โทรศัพท์ : 063-1237998
 • .

  นางสาวนรีกานต์ กองฉันทะ
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา อุตสาหกรรมศิลป์
  เบอร์โทรศัพท์ : 098-1791431
 • .

  นายนาวิน หาศรีสุข
  ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
  วิชา อุตสาหกรรมศิลป์
  เบอร์โทรศัพท์ : 093-3852962
Visitors: 889,762