65-03-11-ผลเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ผลการประมูลร้านค้าจำหน่ายโรงอาหารโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 

Visitors: 889,397