งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. รอบที่สี่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564 และได้ผ่านการรับรองในระดับดี ทุกมาตรฐาน

Visitors: 889,769