ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

อ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัคร
    โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
         * ห้องเรียนพิเศษ G Math
              >>> รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ห้องเรียน  G Math
              >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียน G Math
              >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาห้องเรียน  G Math
         * ห้องเรียนพิเศษ MEP
             >>> รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ห้องเรียน MEP
             >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียน MEP
             >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาห้องเรียน  MEP

      โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
         * โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

              >>> รายละเอียดการประกาศรับสมัคร ห้องเรียน  SMTE
              >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียน  SMTE
              >>> ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาห้องเรียน  SMTE

Visitors: 889,766