66-09-28 รับรางวัล ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย มอบเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง แก่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
... วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2566 นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ฯลฯ รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ได้มอบเกียรติบัตร รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดย นางอุไร บงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนในการรับมอบเกียรติบัตรกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในครั้งนี้

Visitors: 889,397