ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่งมีนายชาญ พันธุมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวรพจน์  ฟอกสันเที๊ยะ ศึกษาธิการจังหวัดเลย และนายฉลอง บาลลา เป็นผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดเลยเพื่อเริ่มก่อตั้ง  โดยครั้งแรกที่เริ่มก่อตั้งนั้น มีนายสายเดิร บุญตรา อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเชียงคานมารักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่เป็นเวลา 24 วัน จากนั้นทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้

        พ.ศ.2521-2533 นายฉลอง บาลลา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการ
        พ.ศ.2533-2538 นายภิญโญ รอดความทุกข์
        พ.ศ.2539-2541 นายโกศล บุญไชย
        พ.ศ.2541-2543 นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์
        พ.ศ.2543-2547 นายผดุงเดช จันทรากุลนนท์
        พ.ศ.2547-2553 นายยงยุทธ ทิพรส
        พ.ศ.2554-2558 นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต
        พ.ศ2558-2559 นายวิมล แพงโคตร
        พ.ศ.2559-2562 นายวิชัย ปุรัน
        พ.ศ.2562-ปุจจุบัน นายอุเทณร์  ขันติยู

ป้จจุบันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธมยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6


 • 374422_623666500991316_317976878_n.jpg
  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จัดการเรียนการสอนตรงตามสมรรถนะผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยระบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ภายในปี 2568

 • crop-1375112022367.png
  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามฐานสมรรถนะและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะผู้เรียน 3.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเร...

 • 793417.jpg
  1.ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการตามสมรรถนะและคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ 3.มีสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที...

 • crop-1354015124331.png
  1.พัฒนาผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการตามตามฐานสมรรถนะและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามฐายสมรรถนด้วยประบวนการ Active Learing 3.พัฒนาสื่อ เท...

 • 8080_444093158948652_2141024764_n.jpg
  อัตลักษณ์โรงเรียนใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา ยิ้มง่าย เอกลักษณ์สถานศึกษาเป็นคนดีมีทักษะชีวิต วัฒนธรรมองค์กรการทำงานเป็นทีม ค่านิยม(Value)มุ่งความสำเร็จ มีความสามัคคี เป็นกัลยาณมิตร

 • IMG_2770.JPG
  ตราโรงเรียน สีประจำโรงเรียน สีแสด หมายถึง ความสว่าง ความรุ่งโรจน์ทางด้านความรู้ สติปัญญาสีดำ หมายถึง ความหนักแน่น ความสุขุมทางอารมณ์สีแสด-ดำ หมายถึง ความรุ่งโรจน์ทางสติปัญญาอั...

Visitors: 889,766