วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  นางปราณี แกดำ
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : pranee@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0858546980
 • .

  นางนิลจวรรณ พิมคีรี
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : nil@nukul.ac.th
 • .

  นางจุฑาทิพย์ คันธี
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  อีเมลล์ : ๋ีJutratip@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : -

 • นายจีระศักดิ์ เหมบุรุษ
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail :Jeerasak@nukul.ac.th
 • .

  นายจีระศักดิ์ เหมบุรุษ
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail :Jeerasak@nukul.ac.th
 • .

  นางสาวอรอุมา บริบูรณ์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ -
  E-mail : 087-2159117
 • .

  นายพลกฤต บุญอินทร์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : @nukul.ac.th
 • .

  นายนิติวุฒิ เสริมทรง
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  E-mail : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 081-7294119
 • .

  นายสาคร เห็มพรมมา
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  เบอร์ติดต่อ 090-xxxxxxxx
  E-mail : @nukul.ac.th
 • .

  นางสาวธารดา ศรีสอาด
  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : -
  E-mail : -
 • .

  นางสาวสุดารัตน์ จันทร์สระฮาง
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  เบอร์ติดต่อ : -
  E-mail : -
 • .

  นางสาวทิพย์อัญญา ฟองนวล
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  เบอร์ติดต่อ : -
  E-mail : -
 • .

  นางนิพาภรณ์ สุวรกิม
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  อีเมลล์ : .
  เบอร์โทรศัพท์ : 091-8617812
 • .

  นายเนติธร กฤตาคม
  ตำแหน่ง : พนักงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน
  อีเมลล์ :
  เบอร์โทรศัพท์ :
 • .

  นายพีระพันธ์ คำพันธุ์
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  อีเมลล์ : mczoomzo@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 093-540-5985
Visitors: 892,418