ระบบยืนยันผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

          ด้วยงาน ICT โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จะเปิดใช้ระบบ Authentication หรือระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในภาคเรียนที่ 1 /2554 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งาน และเก็บบันทึกประวัติการเข้าใช้งานไว้ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีเหตุที่ต้องหาตัวผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


         หากเราไม่ได้เก็บข้อมูลไว้และไม่สามารถให้ข้อมูลประวัติการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตภายในหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่ได้จะมีความผิดมีโทษปรับที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้เราจะต้องเก็บข้อมูลไว้เพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

        งาน ICT โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จึงได้กำหนดให้ครูและนักเรียนทุกคนมี username และpassword เพื่อเข้าใช้ระบบ Authentication ดังกล่าว โปรดอย่าให้ username และ password แก่บุคคลอื่น (เพื่อความปลอดภัย และถูกต้องตามกฏหมาย)    
        

  หมายเหตุ


** ความเร็วที่ผู้ใช้ได้รับจะมีความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดไม่เท่ากัน เนื่องจาก
ต้องแบ่งปันผู้ใช้จำนวนมาก หากท่าน
มีความจำเป็นต้องใช้ความเร็วมากกว่าที่ได้รับจัดสรร โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบค่ะ
** เว็บไซต์บางประเภทจะถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง หากมีต้องการใช้เว็บไซต์ที่ถูก block โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบ
**หากมีปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่นลืมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโปรดแจ้งผู้ดูแลระบบค่ะ

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

Visitors: 889,762