นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 2555

 

 

ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ วังคีรี
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา วิทย์-เคมี

 

 

 นายเลียว โหมดนอก
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา ฟิสิกส์

 

นางสาวมยุรี  พุฒจันทร์
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
วิชา วิทย์ทั่วไป

นางสาววรรณภา  สอนเสนา
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา วิทย์-เคมี

 

นางสาวรัชฎาภรณ์  วรรณสาร
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา วิทย์-ชีววิทยา

 

นางสาวนรินทร์พร  ประทุมวัฒน์
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา วิทย์ทั่วไป

นางสาวเยาวรัตน์  สืบสำราญ
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา วิทย์-ชีววิทยา

 

นางสาวแก้วตา  เหล่าภักดี

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ภาษาอังกฤษ

 

นางสาวฐิติวรดา  ศรีไสว

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาววิภารัตน์  สีดา

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา ภาษาอังกฤษ

 

นางสาวธาริณี  สิงห์คำ
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา คอมพิวเตอร์

 

นายธนกฤต  สีดา
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา คอมพิวเตอร์

นางสาวบุษบากร  สีทนนาง
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา คอมพิวเตอร์

 

 

นางสาวรุ่งนภา  ก้อมมะณี
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา คณิตศาสตร์

 

 

นางสาวเกษราภรณ์  จินคำ
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา คณิตศาสตร์

 

นางสาวเยาวรัตน์  สุนทราวิรัตน์
ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา นาฏศิลป์

 

 

  

  นางสาวนวพรรษ  บับภาเอก

ตำแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชา นาฏศิลป์

 

 

 

 

   
   

Visitors: 892,416