แผนผังโรงเรียน • 01.jpg
  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 251 ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีเนื้อที่ 170 ไร่เศษ ตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2521 ซึ่ง...

 • 374422_623666500991316_317976878_n.jpg
  โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จัดการเรียนการสอนตรงตามสมรรถนะผู้เรียนให้มีคุณภาพด้วยระบบการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ภายในปี 2568

 • crop-1375112022367.png
  1.พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ตามฐานสมรรถนะและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะผู้เรียน 3.พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเร...

 • 793417.jpg
  1.ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการตามสมรรถนะและคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะ 3.มีสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที...

 • crop-1354015124331.png
  1.พัฒนาผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการตามตามฐานสมรรถนะและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามฐายสมรรถนด้วยประบวนการ Active Learing 3.พัฒนาสื่อ เท...

 • 8080_444093158948652_2141024764_n.jpg
  อัตลักษณ์โรงเรียนใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา ยิ้มง่าย เอกลักษณ์สถานศึกษาเป็นคนดีมีทักษะชีวิต วัฒนธรรมองค์กรการทำงานเป็นทีม ค่านิยม(Value)มุ่งความสำเร็จ มีความสามัคคี เป็นกัลยาณมิตร

 • IMG_2770.JPG
  ตราโรงเรียน สีประจำโรงเรียน สีแสด หมายถึง ความสว่าง ความรุ่งโรจน์ทางด้านความรู้ สติปัญญาสีดำ หมายถึง ความหนักแน่น ความสุขุมทางอารมณ์สีแสด-ดำ หมายถึง ความรุ่งโรจน์ทางสติปัญญาอั...
Visitors: 889,769