โครงการเด่น กิจกรรมดี


 • 21century11.png
  โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์และสารคดีสั้นเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 • 428787_456399754384659_1034308987_n.jpg
  โครงการ "ยิ้มง่ายไหว้งาม มารยาทเลิศล้ำ น้อมนำสู่อาเซียน" อยู่ในระหว่างจัดทำ้ข้อมูล

 • 429554_513783635312937_1911219245_n.jpg
  โครงการ "นักเรียนกีฬา" อยู่ในระหว่างจัดทำ้ข้อมูล

 • 422306_376598569075808_1079319219_n.jpg
  โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ กำลังอัพเดทข้อมูลค่ะ

 • 561714_471125789578722_751267150_n.jpg
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา28 สิงหาคม 2555 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นอาเซียน ครั้งที่ 2 "วันอาเซียน โรงเร...
Visitors: 889,403